تابلو شعر ................

 تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۱ | 1:1 | نویسنده : ونوس |
هیسسسسسسسسسسس فقط نگاه کن...........................................تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:50 | نویسنده : ونوس |
داگ عزیز شما یوگا میرید الان ؟ چی ساکت باشم؟ تمرکزت بهم میخوره؟ باشه دو ستان سکوتتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:48 | نویسنده : ونوس |
بچه ها شما سرشو گرم کنید منو پولاشو کش میرم آفرینتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:46 | نویسنده : ونوس |
اینم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توالت فرنگیه؟ یا توالت ایرانی سنتی؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شگفتا نمردیم و اینم دیدیم ولی ابتکارت عالیه گلمتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:44 | نویسنده : ونوس |
کفش حال میکنی الان میخوری زمین واستا اینقدر پوز نده وقتی افتادی میفهمی............

 

 

چیه افتادی گفتم که پز نده چرا پوشیدی چرا؟ الان ضایع شدی ..... آبروت جلو دوتا مردم رفت؟؟؟؟؟؟؟

 

چیه نمیشه بلند شی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حقته بچرخ تا بچرخیم لا کردار عینک دودیم زده نشناسنش دودش نگریدت عینک خانوم کفش خوشگله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ههههههههههههههههههتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:41 | نویسنده : ونوس |
گلم دهنتو باز کن منم به عنوان مثال دهنمو واز میکنم ببین.............تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:36 | نویسنده : ونوس |تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:34 | نویسنده : ونوس |
جانم دویست شش سوسک ترمینال که با جارو زدن تو کله اش.تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:32 | نویسنده : ونوس |
خدایا اینم پرنده بر روی جارو

 تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:30 | نویسنده : ونوس |
اینم لباس معلوم نیس  طاووس معلوم نیس چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ شگفنتا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به خودش طاووس وصل کرده چه تریپی هم گرفتی اونم کوتاه نه تا اون ور را ه شیری ادامه داره چند تا آهنم زیرش میزدید حداقل عین پر طاووس بلند شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:29 | نویسنده : ونوس |
این هویج مثلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟شگفتا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:23 | نویسنده : ونوس |
فشن بز.........تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:21 | نویسنده : ونوس |
چیزی نگیم بهتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:20 | نویسنده : ونوس |
مراحل درس خوندن کپی برابر اصل خودم .تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:19 | نویسنده : ونوس |
الهی ...............تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:17 | نویسنده : ونوس |
دوستان اینم تابلو شعر.تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:16 | نویسنده : ونوس |
شگفتا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 1:14 | نویسنده : ونوس |
به یاد بچه گی ها دوستای گلم...................

 

 

 

 

 

 

 

دوستان نظر یادتان باشد .تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ | 2:19 | نویسنده : ونوس |
عکسای قشنگ قشنگتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ | 2:13 | نویسنده : ونوس |
  • نتایج زنده فوتبال
  • ساکن